دوراهی "1 * 16 جی سان
25,000 ریال 25,000 ریال 25000.0 IRR
دوراهی "3/4 * 16 جی سان
24,000 ریال 24,000 ریال 24000.0 IRR
دوراهی "1/2 * 16 جی سان
24,000 ریال 24,000 ریال 24000.0 IRR
واشر دولب شفاف 16mm جی سان
13,000 ریال 13,000 ریال 13000.0 IRR
سه راه 6mm جی سان
6,500 ریال 6,500 ریال 6500.0 IRR
چهار راه ماده "1*16 جی سان
33,000 ریال 33,000 ریال 33000.0 IRR
چهار راه نر "1*16 جی سان
38,000 ریال 38,000 ریال 38000.0 IRR
بست ابتدایی 16mm جی سان
7,000 ریال 7,000 ریال 7000.0 IRR
رابط میانی 16mm جی سان
7,000 ریال 7,000 ریال 7000.0 IRR
رابط کشویی (Green) تیپ*16 جی سان
24,000 ریال 24,000 ریال 24000.0 IRR
واشر کورکن 16mm جی سان
11,000 ریال 11,000 ریال 11000.0 IRR
واشر استوانه 16mm جی سان
12,000 ریال 12,000 ریال 12000.0 IRR
سه راه قطره چکان جی سان
16,000 ریال 16,000 ریال 16000.0 IRR
قطره چکان 6نازله جی سان
8,900 ریال 8,900 ریال 8900.0 IRR
قطره چکان کوزه ای 2نازله جی سان
8,900 ریال 8,900 ریال 8900.0 IRR
میکروجت 360 درجه جی سان
8,900 ریال 8,900 ریال 8900.0 IRR
پانچ 16mm جی سان
650,000 ریال 650,000 ریال 650000.0 IRR
کور آخر خط دومنظوره 16mm جی سان
7,500 ریال 7,500 ریال 7500.0 IRR
کورکن 6mm جی سان
5,300 ریال 5,300 ریال 5300.0 IRR