دوراهی "1 * 16 جی سان
20,000 ریال 20,000 ریال 20000.0 IRR
دوراهی "3/4 * 16 جی سان
19,000 ریال 19,000 ریال 19000.0 IRR
دوراهی "1/2 * 16 جی سان
0 ریال 19,000 ریال 19000.0 IRR
واشر دولب شفاف 16mm جی سان
9,900 ریال 9,900 ریال 9900.0 IRR
سه راه 6mm جی سان
4,700 ریال 4,700 ریال 4700.0 IRR
چهار راه ماده "1*16 جی سان
28,000 ریال 28,000 ریال 28000.0 IRR
چهار راه نر "1*16 جی سان
34,000 ریال 34,000 ریال 34000.0 IRR
بست ابتدایی 16mm جی سان
5,950 ریال 5,950 ریال 5950.0 IRR
رابط میانی 16mm جی سان
5,950 ریال 5,950 ریال 5950.0 IRR
رابط کشویی (Green) تیپ*16 جی سان
21,000 ریال 21,000 ریال 21000.0 IRR
واشر استوانه 16mm جی سان
9,900 ریال 9,900 ریال 9900.0 IRR
سه راه قطره چکان 16mm جی سان
14,000 ریال 14,000 ریال 14000.0 IRR
قطره چکان 6نازله جی سان
7,500 ریال 7,500 ریال 7500.0 IRR
قطره چکان کوزه ای 2نازله جی سان
7,500 ریال 7,500 ریال 7500.0 IRR
میکروجت 360 درجه جی سان
7,700 ریال 7,700 ریال 7700.0 IRR
پانچ 16mm جی سان
480,000 ریال 480,000 ریال 480000.0 IRR
کور آخر خط دومنظوره 16mm جی سان
5,900 ریال 5,900 ریال 5900.0 IRR