نکات فنی در تولید شیشه بالکن

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

استاندارد تعداد پنل شیشه در اجرای شیشه بالکن چقدر است؟

1 نظر
تصویر پروفایل
انصراف

طبق تجربه چندین ساله من، به نظر عرض هر پنل شیشه را نباید بیش از 65 سانتی متر در نظر گرفت. البته شیشه درب که دارای دو پین پایین و بالا می باشد از این مورد استثناست. با این توضیح برای طول 3 متر حالت استاندارد 5 عدد شیشه با ابعاد حدودی 60 سانتی متر باید در نظر گرفت و یا 6 عدد شیشه حدودا 50 سانتی، کمتر و یا بیشتر از این تعداد شیشه به صلاح نیست