سه راه قطره چکان 8 نازله J.A.S
13,000 ریال 13,000 ریال 13000.0 IRR
قطره چکان 8 نازله J.A.S
7,000 ریال 7,000 ریال 7000.0 IRR
شیر انشعاب 1/2*16 جی آب سام
64,000 ریال 64,000 ریال 64000.0 IRR
رابط پیچی تیپ * تیپ جی اب سام
35,000 ریال 35,000 ریال 35000.0 IRR
شیر خودکار 2inch جی اب سام
1,750,000 ریال 1,750,000 ریال 1750000.0 IRR
شیر انشعاب 16*16 جی آب سام
61,000 ریال 61,000 ریال 61000.0 IRR
شیر انشعاب تیپ*16 جی آب سام
68,000 ریال 68,000 ریال 68000.0 IRR
کلید شیر خودکار 1inch جی اب سام
320,000 ریال 320,000 ریال 320000.0 IRR
شیر خودکار 1inch جی اب سام
720,000 ریال 720,000 ریال 720000.0 IRR
رابط پیچی تیپ * 16 جی اب سام
26,000 ریال 26,000 ریال 26000.0 IRR
شیر خودکار 1،1/2inch جی اب سام
1,350,000 ریال 1,350,000 ریال 1350000.0 IRR
شیر توپی دسته پلیمری 1inch جی اب سام
595,000 ریال 595,000 ریال 595000.0 IRR
شیر توپی دسته پلیمری 1،1/2inch جی اب سام
1,260,000 ریال 1,260,000 ریال 1260000.0 IRR
شیر توپی دسته پلیمری 2inch جی اب سام
1,400,000 ریال 1,400,000 ریال 1400000.0 IRR
شیر انشعاب لی فلت * تیپ جی اب سام
79,000 ریال 79,000 ریال 79000.0 IRR
شیر انشعاب 1/2*تیپ جی اب سام
68,000 ریال 68,000 ریال 68000.0 IRR
رابط پیچی لی فلت * تیپ جی اب سام
42,000 ریال 42,000 ریال 42000.0 IRR