دوراهی "3/4 * 16
17,000 ریال 17,000 ریال 17000.0 IRR
دوراهی "1/2 * 16
17,000 ریال 17,000 ریال 17000.0 IRR
واشر دولب 16mm
7,500 ریال 7,500 ریال 7500.0 IRR
سه راه 6mm جی سان
3,500 ریال 3,500 ریال 3500.0 IRR
چهار راه ماده "1*16 جی سان
26,000 ریال 26,000 ریال 26000.0 IRR
چهار راه نر "1*16 جی سان
32,000 ریال 32,000 ریال 32000.0 IRR
رابط ابتدایی 16 جی سان
4,500 ریال 4,500 ریال 4500.0 IRR
رابط میانی 16 جی سان
4,500 ریال 4,500 ریال 4500.0 IRR
واشر استوانه 16mm
7,500 ریال 7,500 ریال 7500.0 IRR
سه راهی قطره چکان
12,000 ریال 12,000 ریال 12000.0 IRR
قطره چکان خود تنظیم (8L/h) جی سان
15,000 ریال 15,000 ریال 15000.0 IRR
قطره چکان تنظیمی شش نازله جی سان
5,950 ریال 5,950 ریال 5950.0 IRR
میکروجت 360 درجه جی سان
7,500 ریال 7,500 ریال 7500.0 IRR
پانچ جی سان
250,000 ریال 250,000 ریال 250000.0 IRR
کور آخر خط 16mm جی سان
4,000 ریال 4,000 ریال 4000.0 IRR